Gabriel » Blog » Návody » Hydroosev – často kladené otázky

Hydroosev – často kladené otázky

Metoda hydroosevu se v posledních letech rozšířila z oblasti dopravních staveb do segmentů bytové výstavby, využívá se k ozelenění komerčních i průmyslových prostor, v zahradách i krajině. Hydroosev lze použít při zakládání a obnovování původních lučních společenstev z důvodu zachování biodiverzity, nebo pro zatraktivnění turisticky zajímavé lokality.

2. 5. 2021 Návody

Zeptali jsme se za Vás

S rozšiřováním popularity hydroosevu stoupají také nároky na odbornost a erudici nás realizátorů, projektantů, ale také investorů. Aby tato technologie přinášela očekávané výsledky v podobě krásných a funkčních travních, bylinných, suchomilných či kombinovaných porostů, je nezbytné ji používat vhodným způsobem. V tomto článku se pokusíme přehlednou formou odpovědět na otázky, se kterými se v naší praxi často setkáváme.

Jaká travní směs se používá do hydroosevu?
Jednoduchá otázka, složitější odpověď. Potřebujeme vědět, jaký je očekávaný výsledek. Pro protierozní funkci používáme speciálně navrženou směs, která se vyznačuje vysokou odolností proti suchu, dobrou klíčivostí v extrémních podmínkách a malým přírůstkem zelené hmoty pro snadnou údržbu. Je třeba mít na paměti, že suchovzdorné trávy jako např. kostřava (Festuca) se vyznačují pomalou klíčivostí. Proto se, zejména při pozdních výsevech přidává rychle klíčící krycí plodina – nejčastěji jílek jednoletý (Lolium multiflorum var. westerwoldicum). Má rychlý protierozní účinek a částečně také přistíní pomaleji vzcházející druhy. Vzhledem k tomu, že špatně snáší mráz a sucho, z porostu postupně vymizí.
Pokud je kromě protierozní funkce požadovaná i funkce estetická a ekologická, je nutné složení směsi konzultovat ve fázi projektu. Toto platí především pro směsi bylinné a s příměsí sukulentních rostlin. Zde lze bez nadsázky říci, že co projekt, to originál a recepturu ani náklady není možné určit na základě jednoho telefonátu. Konkrétní projekt budeme rádi bezplatně konzultovat, případně předáme kontakt na spolupracujícího specialistu.

Jaké komponenty se používají do hydroosevu?
Obecně lze říci, že základními komponenty hydroosevní směsi jsou voda, osivo, hnojivo, organická hmota a protierozní přísady. Variant složení směsi je ovšem tolik, kolik je projektů. Liší se podle požadované funkce, sklonu terénu, orientace světových stran, půdních podmínek, nadmořské výšky apod. Pomocí komponent a přirozené vegetace lze řešit sklony 0–45°. Pro větší sklony lze řešení doplnit o mechanické zpevnění svahu pomocí různých variant rohoží, geomříží a vyztužených zemních konstrukcí. Hydroosev je možné úspěšně aplikovat na kvalitní ornici, hlušinu i skalnatý svah. Čím složitější jsou půdní a klimatické podmínky a čím větší je svažitost, tím vyšší jsou nároky na kvalitní návrh složení osiva, hydroosevní směsi, případně dalších mechanických protierozních opatření.

Dále je dobré vědět

Můžete aplikovat hydroosev v červenci?
Ano, můžeme. Jde o to, že pro úspěšnou aplikaci hydroosevu a bezproblémové vzejití osiva je potřeba souhra mnoha faktorů, mimo jiné i vhodná teplota a dostatek přirozené vláhy pro klíčení v období po aplikaci. Pokud to okolnosti projektu dostatečně neumožňují, větší šanci na úspěch má aplikace prováděná v březnu až červnu a v září až prosinci (v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách).

Kolik stojí 1 m2 hydroosevu?
Toto je nejčastější otázka, se kterou se v naší praxi setkáváme. Cenové rozpětí je závislé na osévané ploše, dopravní vzdálenosti, způsobu aplikace a složení hydroosevní směsi. Pohybuje se od 10 Kč do 150 Kč/m2. Typické projekty, se kterými se v současné době setkáváme, se cenově pohybují ve spodní polovině této škály.

Je možné hydroosevem osít skálu?
Ano, je. Máme velmi dobré výsledky s oséváním holých skalnatých zářezů travobylinnou směsí s příměsí suchomilných rostlin rodu Sedum. Platí to, co bylo řečeno výše – kvalitní návrh složení osevní směsi a komponentů je zde klíčový.

Musím plochu před aplikací hydroosevu upravit?
Aplikace hydroosevu by měla následovat do 14 dnů po úpravě terénu. Zemina by neměla být slehlá. Zejména při přípravě svahů se musí dbát na to, aby nebyl jejich povrch do hladka udusán, což strojníci, dle našich zkušeností, často dělají. Nelze také osévat zaplevelený povrch, je nutné ho chemicky nebo mechanicky odplevelit. Plocha by měla být zbavena větších kamenů.

Do jakého sklonu svahu je možné hydroosev použít?
Technologický limit je cca 80°, je ale nutné hydroosev kombinovat s mechanickým zpevněním svahu. Kvalitní návrh technologie zpevnění, složení osevní směsi a komponentů jsou zde klíčové.